Trang chủ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Kế toán viên hành chính sự nghiệp

Kế toán viên hành chính sự nghiệp

1955
0

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN  VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1. Mục Tiêu:

– Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao

– Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau:

 • Tổng hợp tất cả các loại luân chuyển tài chính (biểu hiện bằng tiền) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp kế toán trưởng hoàn thành công việc báo cáo tài chính cuối kỳ.
 • Ngoài kiến thức chung học viên còn tiếp thu được các kiến thức về mối quan hệ lôgíc giữa các phần hành kế toán của các kế toán viên.
 • Lập các báo cáo quyết toán ngân sách

2. Đối tượng học:

– Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác.

– Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp THPT, các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.

3. Nội dung:

 Phần I: Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị HCSN.

 • Khái niệm, đặc điểm của đơn vị HCSN.
 • Quy trình quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
 • Nguyên tắc quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
 • Phương pháp quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
 • Nội dung thu chi NSNN ở ở đơn vị HCSN.
 • Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ở đơn vị HCSN.
 • Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị HCSN.
 • Quản lý sổ, mở sổ kế toán.
 • Hình thức kế toán.

Phần II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoảng đầu tư tài chính ở đơn vị HCSN.

 • Kế toán tiền mặt.
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng.
 • Kế toán tiền đang chuyển.
 • Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn.
Phần III: Kế toán NVL, CCDC.
 • Nguyên tắc kế toán NVL, CCDC.
 • Phương pháp kế toán NVL, CCDC.

Phần IV: Kế toán TSCĐ

 • Kế toán tài sản CĐHH.
 • Kế toán tài sản CĐVH.
 • Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ.
 • Kế toán đầu tư tài chính dài hạn.
 • Mua trái phiếu.
 • Góp vốn.

Phần V: Kế toán các khoản thanh toán

 • Kế toán các khoản nợ phải thu.
 • Kế toán tạm ứng.
 • Kế toán các khoản vay.
 • Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới.
 • Kế toán các khoản nợ phải trả.
 • Kế toán các khoản phải nộp nhà nước.
 • Kế toán trả viên chức.
 • Kế toán phải trả đối tượng khác.
 • Kế toán phải trả nguồn kinh phí tạm ứng.
 • Kế toán các khoản thanh toán.
 • Kế toán kinh phí quyết toán chuyển năm sau.
 • Kế toán thanh toán nội bộ.
Phần VI: Kế toán nguồn kinh phí
 • Kế toán nguồn kinh phí hoạt động.
 • Kế toán nguồn vốn kinh doanh.
 • Kế toán nguồn kinh phí dự án.
 • Kế toán nguồn kinh phí dầu tư dây dựng cơ bản.
 • Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành tài sản.
 • Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước.
 • Kế toán quỹ cơ quan.
 • Kế toán các khoản thu chi hoạt động HCSN.
 • Kế toán các khoản thu chưa qua ngân sách.

Phần VII: Kế toán các khoản chi HCSN

 • Kế toán các khoản chi hoạt động HCSN.
 • Kế toán các khoản chi dự án HCSN.
 • Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

Phần VIII: Sổ sách kế toán

 • Báo cáo quyết toán ngân sách.

4. Thời gian học: theo quy định

5. Chứng chỉ: Cuối khóa học viên thi và cấp chứng chỉ do học viện tài chính cấp có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.

Đăng Ký Học
 • Liên hệ tư vấn viên: 0902 76 76 63
ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here